Obchodné podmienky

 

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu centurionvitamins.sk (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup na webstránke internetového obchodu centurionvitamins.sk (ďalej iba „elektronický obchod“), ktorý prevádzkuje: Centurion s.r.o., so sídlom Bajkalská 2C, 831 04 Bratislava Nové Mesto, IČO: 53624513, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 151363/B (ďalej len „predávajúci“). Tel. kontakt +421 910 926 731, email: centurion.vitamins@gmail.com.

 

 

2) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci (zákazník) zaplatením objednávky/faktúry potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Objednaním výživových doplnkov dáva zákazník súhlas s týmito (VOP) – všeobecné obchodné podmienky.

 

 

3) OBJEDNÁVANIE TOVARU

Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve – faktúre. Predávajúci sa zaväzuje dodať len bezchybný a kvalitný tovar spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR. Kupujúci sa zaväzuje uviesť pri zadávaní objednávky pravdivé a presné údaje a adresu, tiež správny e-mail a telefónne číslo. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho. Kupujúci sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a vyplatiť.

 

V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu.

 

V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

 

4) PREPRAVA A DODANIE TOVARU

Ak je všetok tovar na objednávke kupujúceho skladom, predávajúci zašle kupujúcemu tovar do 48 hodín od zaplatenia objednávky/faktúry. Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednávke tovaru.

V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objedávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, respektíve náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

 

5) PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodávaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 

a) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho;

b) dobierkou v hotovosti alebo kartou pri prevzatí tovaru;

 

Bankový účet pre bezhotovostné platby:

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky,

Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

IBAN: SK64 8330 0000 0022 0195 9954

BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

 

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru.

Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho a slúži zároveň ako záručný list.

 

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

 

6) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné výrobné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť predávajúcemu a má právo na špeciálnu reklamáciu, kde mu môžu byť preplatené všetky vzniknuté poštovné náklady.

 

Reklamáciu musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme emailu, ktorý pošle na emailovú adresu centurion.vitamins@gmail.com. 

Pre reklamáciu kupujúci použije vzorový formulár k reklamácii poskytovaný predávajúcim v sekcii Dokumenty na stiahnutie. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

 

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar na adresu predávajúceho.

Predávajúci emailom informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

Adresa pre zaslanie reklamácie:

Centurion s.r.o.

Pod záhradami 3645/22A

841 01  Bratislava

+421 910 926 731 ( prosím uveďte aj telefónne číslo)

Na tejto adrese nie je možné tovar vrátiť osobne.

 

7) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č.102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

 

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme emailu, ktorý pošle na emailovú adresu centurion.vitamins@gmail.com.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci použije vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim v sekcii Dokumenty na stiahnutie. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

 

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v pôvodnom obale, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

 

Adresa pre zaslanie tovaru:

Centurion s.r.o.  

Pod záhradami 3645/22A

841 01  Bratislava

+421 910 926 731 ( prosím uveďte aj telefónne číslo)

 

Na tejto adrese nie je možné tovar vrátiť osobne.

 

 

8) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že bude chrániť osobné údaje kupujúceho, ktoré boli nutné k vyplneniu a realizácii objednávky. Osobné údaje predávajúceho nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe, ani inak zneužité v zmysle zákona č. 428/2002 v znení neskorších predpisov.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti ochrany osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Zákony a predpisy: Zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, Zákon č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

 

9) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a správnosť obsahu príspevkov (recenzií) zverejnených na internetovej stránke, ktorých nie je autorom. Prevádzkovateľ internetovej stránky nezodpovedá za porušenie práv tretími osobami.

 

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

 

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košík

0
image/svg+xml

Košík je prázdny.

Pokračovať v nákupe